Missie & Visie

Novarum handelt vanuit de basisgedachte “iedereen is het waard om gezien te worden”. Deze basisgedachte is richtinggevend voor onze werkwijze, zowel voor de omgang met de cliënt, de naasten en de eigen medewerkers. Hieruit komt ook het motto van Novarum voort:

Novarum… laat je zien!

Vanuit het idee dat de “overwaardering van het uiterlijk” basaal in stand houdend is en vaak nauw samenhangt met een vanuit de cliënt ervaren voorwaardelijkheid, is het motto kloppend, leidend en hoopgevend. Novarum wil deze basisgedachten en haar motto breed uitdragen onder haar medewerkers. Als positionering geldt “Geloof in eigen kunnen”.

Novarum onderscheidt zich op twee terreinen ten opzichte van andere gespecialiseerde zorgaanbieders;

  1. Novarum kiest ervoor haar ambulante, (dag)klinisch behandelaanbod nadrukkelijk volgens Fairburn methodiek (CBT-E) in te gaan richten
  2. Novarum kiest ervoor haar doelgroep uit te breiden naar obesitas eetstoornis.

Novarum wil een landelijke toppositie innemen als Gespecialiseerd Behandelcentrum Eetstoornissen werkend volgens het ‘Fairburn-model’* met als bijzonder expertisegebied obesitas eetstoornis. Novarum staat voor kwaliteit en werkt daarom met evidence based zorgpaden om richting te geven aan behandeling. Novarum wil kennis over en toepassen van evidence based werken in de werkwijze van al haar medewerkers terugzien. Het is van belang dat alle medewerkers van Novarum voldoende expertise hebben om hieraan bij te kunnen dragen.

Novarum staat voor zelfredzaamheid van de cliënt en behandelt daarom zo kort & ambulant mogelijk bij een maximaal cliëntresultaat. We zijn net zo trots op wat we niet doen als op wat we wel doen. Novarum streeft naar het terugdringen van klinische behandelduur, ‘ambulantisering’ waar mogelijk. En ze bewaakt de uitkomsten van haar behandelingen door effectmetingen en Routine Outcome Measurement (ROM) en klanttevredenheidsonderzoeken.

* Zie voor uitvoerige beschrijving van de behandelmethodiek C.G. Fairburn, (2008). Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. The Guilford Press, New York.